1, జూన్ 2017, గురువారం

చెట్లు నరకడం గురించి అగ్నిపురాణంThose who cut trees and encourage cutting of trees are thrown into Naraka by the name Asipatravana by Yamakimkaras.

- Agni puranam

1 వ్యాఖ్య:

  1. చెట్లు, అడవులు విరివిగా ఉన్న కాలంలోనే చెట్లను నరకకూడదు అనే స్పృహ పెంచే మాట చెప్పడం నిజంగా మానవాళి శ్రేయస్సుకై దూరదృష్టితో కూడిన గొప్ప ప్రయత్నం.

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు